Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2014

emiliaa03
0369 40e8
Reposted frommwhah mwhah vianewnightmare newnightmare
emiliaa03
8894 17ec
Kiss my neck. Now!
Reposted frommaking-love making-love vianewnightmare newnightmare
emiliaa03
Kobiety nie szukają pięknych mężczyzn. Kobiety szukają mężczyzn, którzy mieli piękne kobiety. Mieć szkaradną kochankę - to zatem fatalny błąd.
— M.K
Reposted fromnewnightmare newnightmare
emiliaa03
1620 ed7e
Reposted fromkaoa kaoa
emiliaa03
1625 9f10 500
Reposted fromemptycorridor emptycorridor
emiliaa03
1634 260b
Reposted fromkaoa kaoa
emiliaa03
1646 76c1
Reposted fromkaoa kaoa
emiliaa03
2053 02e9 500
goodnight fat pigs
Tags: body
Reposted byKohu Kohu
emiliaa03
2023 f8b7
smoking kills
Reposted byblubra blubra
emiliaa03
8407 d965
Reposted fromMrSatan MrSatan vianewnightmare newnightmare
emiliaa03
5578 8182
Reposted fromwyrzygane wyrzygane vianewnightmare newnightmare
emiliaa03
4290 8b21
Reposted frommagicdust magicdust vianewnightmare newnightmare
emiliaa03
emiliaa03
Wzniósł pan w sobie mój pomnik. Nie wolno dopuścić, by został zniszczony. Niechże mnie pan zrozumie- broniła się.  - Nie wolno panu. Nie wolno. 
— Kundera; Śmieszne miłości
Reposted fromnewnightmare newnightmare
emiliaa03
1957 7701
I love my ass, you too?
emiliaa03
Erotyzm to nie tylko kwestia zmysłów, ale w równej mierze kwestia ambicji. 
— Kundera; Śmieszne miłości
Reposted fromnewnightmare newnightmare
emiliaa03
1725 ce1f 500
Reposted fromsnowflakee snowflakee
emiliaa03
1872 04ba 500
Reposted fromcurly-hair curly-hair
emiliaa03
4467 cc54
Reposted fromretaliate retaliate viakamiikatze kamiikatze
emiliaa03
0769 1257
Reposted fromte-quiero te-quiero viaLog1ty1337 Log1ty1337
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl